Monday, March 10, 2008

NBW Themes Through the Years

UPDATED as of 12 Nov 2017

2017 - 83rd NBW Theme : "Libraries Take Action : Providing Access and Opportunity for All"

2016 - 82nd NBW Theme : "Today's Readers : Inclusivity in Diversity"

2015 - 81st NBW Theme : "The Filipino Reader in the Era of ASEAN Integration"

2014 - 80th NBW Theme : "Philippine Libraries : Future Possibilities"

2013 - 79th NBW Theme : "Libraries : Preservers and Promoters of Culture and Arts"

2012 - 78th NBW Theme : "Libraries : Effects on Society"

2011 - 77th NBW Theme : "Libraries for Progress"

UPDATED as of 28 Jul 2010

2010 NBW Theme : "Pandaigdigang Pakikipag-ugnayan sa Pamamagitan ng mga Aklat at Impormasyong Teknolohiya at Komunikasyon = Global Linkages Through Books and Information Technology"

UPDATED as of 11 Oct 2009

2009 NBW Theme : "Kaaya-ayang Magbasa sa Kapaligiran kay Ganda"
2008 NBW Theme : "Ang Batang Palabasa, Dalubhasa sa Kultura"

UPDATED as of 19 April 2008

Since not all are given a copy of the NBW Souvenir Program, we reckoned to post here all the past themes used in previous National Book Week celebration so that today's and future generation of readers could learn a thing or two from this nuggets of wisdom.

To paraphrase last year theme and our motives for doing, "Librarian Literacy : Initiative Begins With Us".


2007Family Literacy : Reading Begins With Us(click image for larger view of the souvenir program cover)
2006
Bata ... Bata ... Halina't Magbasa


(click image to view the poster)


(click image for larger view of the souvenir program cover)
2005Kultura ng Pagbabasa'y Palaganapin, Aklat at Aklatan Ating Pagyamanin

2004Liwanag ng Karununga'y Ating Paningasin, Makabagong Aklata'y Isulong Natin (Let Knowledge Shine Fully, Make Modern Libraries a Reality

2003Aklat at Aklatan : Kaagapay sa Aktibong Karunungan Tungo sa Pambansang Kaunlaran

2002ICT Pang-aklatan : Kabalikat sa Pandaigdigang Kahusayan

2001Book + Knowledge = Brighter Future

2000Books and Libraries in the New Millennium (Aklat, Aklatan at laybraryan sa Bagong Milenyo)

1999Books and Libraries : Global Preparedness Through Reading

1998Ang Aklat sa Ika-100 Taong Kalayaan

1997Books Are Us : the Key to People Empowerment and Nation Building

1996Promoting the Total Development of the Filipino Youth Through Books *

1995National Progress Through Books and Libraries

1994Tomorrow's Library in Today's World

1993Lakas at Sigla ng Mamamayan, Dulot ng Aklatan

1992Aklat : Pambukas sa Makabayang Sining at Kultura

1991Aklat : Kabalikat sa karunungan at Kaunlaran

1990Magbasa para sa Kagalingan at Lakas ng Bansa

1989Aklat : Susi ng kasarinlan

1988Aklat : Susi ng Nasyonalismo

1987Aklat ay Gabay Tungo sa Tagumpay

1986Aklatan : Kadluan ng Karunugan at Kalinangan

1985Sa Kabataang Palabasa Bansa'y Umaasa

1984Umuunlad sa Sariling Sikap sa Pagbabasa ng
Akmang Aklat

1983Pagtangkilik sa Aklat, Tungkulin ng Lahat

1982Pagbabasa'y Ugaliin
Sa Pagtanda'y Ito'y Dadalhin

1981May Kapansanan Man o Wala,
Sa Pagbabasa Magiging Dalubhasa

1980Mag-anak na Palabasa, Umuunlad, Lumiligaya

1979Babasahing Pambata : Binhi ng Kaunlaran
(Children's Books : Seeds of Progress)

1978Basahin ang Sariling Atin : Diwang Pilipino ang Palaganapin (Read Filipino and Promote the National Spirit

1977Bumasa at Maglingkod (Read and Serve)

1976Aklat at Aklatan : Yaman ng Bayan

1975Nation Building Through Reading

1974Aklat at Ikaw

1973

1972Social Consciousness Through Reading

1971Join the Read Movement : Read to Lead

1970 Nov 22-26Nasa Aklat ang Lakas

1969 Nov 22-26Bumasa Upang Umunlad

1968Read to Learn to Read

1967Read for a Better Philippines

1966Tayo'y Magbasa

1965Reading for National Understanding

1964Reading for National Progress

1957A Good Book for Every Reader

1956Reading for World Understanding

1954Read and Be Free

1953Good Books for Better Living

1951Peace Through Books

1939Reading for Knowledge and for Pleasure

1934 Jun 18-24


Source:
Read Good Books
73rd
National Book Week Souvenir Program

NBW is celebrated yearly from November 24-30 unless otherwise indicated.Starting Nov 29, 2008, as part of the NBW celebration will be the Librarian's Day.


3 comments:

Dave said...

Hi, this is a very nice output. I hope it will be completed.

leonora said...

Hi,Gudpm..I would like to know where can I get my PLAI ID, I passed the Board exam last Nov 2009 and had an oathtaking last Dec 15 at the Manila Hotel. I paid for my ID to the officers. I lived here in Imus, Cavite and I don't whom I contact with to get the ID. Thank you and more power to PLAI.

Thanks.

Leonora Saporsantos

plaistrlc said...

Ms Leonora, kindly get in touch with the Cavite Librarians Association Inc., President or Vice-President. We have given them the ID, kindly email your a copy OR number and information details for record keeping to plaistrlc@gmail.com.

Thank you.